حوزه معنایی «شکر» در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهعباس مصلايي پور, الهه تاجیک