متدولوژی معناشناسی واژگان قرآن

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهجواد سلمان زاده, زینب سادات حسینی