اعتبارسنجی روایت موسوم به آیه رجم

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمدحسن رستمی, محمّدحسن شاطری احمدآبادی