آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی «مراء» از منظر قرآن و روایات

نام نشریهپژوهشن تامه معارف قرآنی

نام نویسندهمحبوبه غلامی, معصومه غلامی, محمّد‌ابراهیم روشن‌ضمیر