نقد و بررسي روايتي در تحديد قرآن به سه بخش

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحدثه ایمانی

بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحسن قاسمپور, اعظم پویازاده, محدثه ایمانی