بررسی نقش‌های معنایی- کاربرد شناختی گزاره‌های امری در سوره عنکبوت

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهعبدالباسط عرب یوسف آبادی, صدیقه بزرگ نیا

بررسی ساخت‌های گفتمان‌مدار سورة قصص بر اساس الگوی ون لیوون

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهعبدالباسط عرب یوسف آبادی, الیاس برآبادی, طاهره میرزاده