بررسی و نقد شبهة ناسازگاری آیات مربوط به مدت آفرینش آسمان و زمین

نام نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

نام نویسندهسیدابوالقاسم حسینی زیدی, محمّدابراهیم روشن‌ضمیر

گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهحسن نقی زاده, سیدابوالقاسم حسینی زیدی, سیدمرتضی حسینی شاهرودی