غرر الآيات در تفسير «الميزان» با محوريت آيه 56 سوره «ذاريات»

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهکاووس روحی برندق, سعيد جليليان

تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر «من وحی القرآن»

نام نشریهتحقيقات علوم قرآن و حديث

نام نویسندهنهله غروی نائینی, کاووس روحی برندق, علی صفری, نصرت نیل ساز