تضمين نحوی و اقسام آن در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهسيدمحمدهادی زبرجد, بتول علوی

تضمين نحوی و اقسام آن در قرآن کريم

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهسيدمحمدهادی زبرجد, بتول علوی