مؤلّفه‌های «خدامحوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات

نام نشریهاسلام و مطالعات اجتماعی

نام نویسندهعبد الهادی فقهی زاده, منصور پهلوان, روح الله محمدي

ظلم و ظلم ستيزي

نام نشریهبینات

نام نویسندهسهراب مروتی, روح الله محمدي