اصول و روش‌های تفسیر قرآن در نهج‌البلاغه

نام نشریهپژوهشنامه نهج البلاغه

نام نویسندهمجید معارف, حامد شریعتی نیاسر

وجوه معانی شهید در قرآن کریم

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهسعیده کارآموزیان, محمد رضا شاهرودی, حامد شریعتی نیاسر