پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

نام نشریهپژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عرب

نام نویسندهمهدی تدیّن نجف آبادی, سید علی سهراب نژاد