منظومة مفهومی زیبایی‌شناسی در پرتو آیات قرآن کریم

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعلی شریفی, مهدی رضا زاده جودی

الگوی تمدّنی اسلام در سیرة نبوی با تکیه بر آیات قرآن کریم

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهمحمد کاظم رضا زاده جودی, مهدی رضا زاده جودی