الگوی تمدّنی اسلام در سیرة نبوی با تکیه بر آیات قرآن کریم

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهمحمد کاظم رضا زاده جودی, مهدی رضا زاده جودی