معناشناسی واژة اعتماد به نَفْس در قرآن و حدیث

نام نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

نام نویسندهسهراب مروتی, فریبا بهروز

شاخص‏هاى سخن گفتن در اسلام

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهسهراب مروتی, قدرت ذوالفقارى‏فر, محمدرضا شيرخانى

ظلم و ظلم ستيزي

نام نشریهبینات

نام نویسندهسهراب مروتی, روح الله محمدي

علل و عوامل انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و روایات

نام نشریهپژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده

نام نویسندهعماد صادقی, سهراب مروتی, فرحناز وحیدنیا, امیر فتاحی