مصادیق گونه‌گون آیه در قرآن

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهمنصور پهلوان, مهدیه دهقانی