بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهاحمد رضا حیدریان شهری, حمید صباحی گراغانی