گونه‌شناسی «تعلیق حکم بر وصف» در تفسیر المیزان

نام نشریهتحقبقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد رضا ستوده نيا, رضا شكراني, مهدی رجائی, محسن صمدانیان

نقدي بر ترجمه هاي فارسي آيه «وَ ظَنُوا اَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا»

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهمحمد رضا ستوده نيا, فاطمه طائبي اصفهاني