آموزه‌هاي خاص عهد عتيق در موضوع نبوت در مقايسه با قرآن

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسندهشيرين رجب‌زاده, بي‌بي‌سادات رضي بهابادي