بررسی مقایسه‌ای ولادت عیسی در اناجیل اربعه و قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهجواد فروغی, عبدالمجید طالب‌تاش

پیدایش فضا از منظر قرآن و علم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعبد المجید طالب تاش, جواد فروغی