سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحمد علی رضایی کرمانی, حسن نقی زاده, عباس اسماعيلي زاده, حمید ایماندار

گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهحسن نقی زاده, سیدابوالقاسم حسینی زیدی, سیدمرتضی حسینی شاهرودی

معناي «صديقين» و مراد از آنان در قرآن كريم

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهحسن نقی زاده, زكيه زارع, عباس اسماعيلي زاده

ریشه حوادث تلخ و شیرین از نگاه قرآن و روایات

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهمهدیه طاهری, حسن نقی زاده