به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن؛

اولین جلسه کار گروه تخصصی نظام سازی سیاسی قرآن برگزار شد

اولین جلسه کار گروه تخصصی نظام سازی سیاسی قرآن با حضور اعضای کارگروه در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.‌

۱۴۰۰/۰۴/۲۷
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳