ترادف در قرآن کریم

ترادف در قرآن کریم

پدیدآورسید علی میرلوحی(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

علم «مفردات قرآن کریم» همانند علوم دیگر قرآنی از همان آغاز نزول قرآن تا به امروز مورد توجه دانشمندان و علاقه مندان بوده است. یکی از موضوعات مهمی که در علم واژه شناسی قرآن، نقش بسیار مهمی در فهم و تفسیر دقیق و عمیق معارف آیات الهی دارد، مسئله وجود ترادف در میان واژگان مشابه می باشد. این اثر بنا دارد با بهره گیری از نظریات اندیشمندان و صاحب نظران عرصه لغت و تفسیر این نظریه را به اثبات برساند که در میان واژگان به ظاهر متشابه قرآن، ترادفی وجود ندارد.
این کتاب شامل بخش های زیر می باشد:
بخش اول: پیشینه ترادف
بخش دوم: ترادف در قرآن کریم

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید