بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده سیده مریم فضائلی – سیدحسین سیدی

نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قرآن و حدیث

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده محمد مصطفائی – حسن نقی زاده – عباس جوارشکیان – غلامرضا رئیسیان

بررسی آثار غذایی عسل بر ویژگی‌ها و رفتار انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم پزشکی

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده نمازي زادگان_ حسن نقي زاده - مجيد غيور مبرهن - نغمه مخبر

پژوهشی دربارة امید بخش‌ترین آیه قرآن کریم

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده محمدعلی رضایی کرمانی - فاطمه رضاداد

الگوی شلایر‌ماخر و تعامل سیاق متنی و حالی در دور هرمنوتیکی متناسب قرآن

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده ملیحه قاین ابراهیم آبادی - محسن حسین زاده باجگیران