تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث

نام نشریهمدیریت اسلامی

نام نویسنده محمدعلی مهدوی راد – حسن صادقی

بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث

نام نشریهمدیریت اسلامی

نام نویسنده مهدی اکبرنژاد – مینا یعقوبی – فرزاد غلامی