آوا و آهنگ از منظر اسلام

نام نشریهمجله پژوهش های دینی

نام نویسندهسید محمد شفیعی مازندرانی

پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام

نام نشریهمجله پژوهش های دینی

نام نویسندهسید اسحاق حسینی کوهساری

قرآن در نهج البلاغه

نام نشریهمجله پژوهش های دینی

نام نویسندهعبد الله‏ جوادی آملی