بررسي معيارهاي شايستگي در قرآن

نام نشریهاسلام و پژوهشهای مدیریتی

نام نویسندهاسدالله گنجعلي - مرتضي تيموريان - محمد عبدالحسين‌زاده

اصول تربیت دینی از منظر آیات و روایات

نام نشریهاسلام و پژوهشهای مدیریتی

نام نویسندهعلی اکبر زهره کاشانی