حکم «رجلین» در آیه وضو از دیدگاه فریقین

نام نشریهفصلنامه طلوع نور

نام نویسنده سیداحمد حسینی – سیدمحمد نجفی یزدی