نقد و بررسی فرزندخواندگی در دایرة المعارف قرآن

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)

نام نویسندهفاطمه علایی رحمانی, اعظم سادات شبانی

مستشرقان و مسئله تحريف

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)

نام نویسندهاحمد قرائی سلطان آبادی

بررسی دیدگاه یوری روبین در باره گستره رسالت حضرت محمد(ص)

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)

نام نویسندهمحمدحسن زمانی, حسن رضایی هفتادر, مهدی همتیان

بررسی ترجمه قرآن کریم به زبان آلمانی

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, استفان فریدریش شفر