نقد مبانی نژادپرستی از دیدگاه قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

نام نویسندهاکرم حیدری, طاهره جوکار

بررسی موردی افزوده‌های تفسیری در شش ترجمه معاصر قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

نام نویسندهمهدی ایزدی, باب اله محمدی نبی کندی

واکاوی فنون نوین داستان‌نویسی در قصص قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

نام نویسندهمحمدرضا فریدونی, سید مهرداد موسویان

شاخصه‌های وصول به فلاح در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

نام نویسندهکریم پارچه‌باف دولتی, فرشته معتمد لنگرودی