روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن

نام نشریهدوفصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسنده سید احمد میر خلیلی – حمید رضا نوری

پیش فرض ها و مبانی مطالعات مدیریتی قرآن کریم

نام نشریهدوفصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسنده سید رضا مؤدب – امیر علی لطفی

بررسی تناقض آیات طبی با علوم پزشکی

نام نشریهدوفصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسنده حسین علایی – حسن رضا رضایی

قرآن از نگاه دانشمندان غربی

نام نشریهدوفصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسنده سید رضا مؤدب – مجید دلشکر

رابطه قرآن و آزادی و چالش های آن

نام نشریهدوفصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی

اقتراح (مبانی و روش شناسی تفسیر مدیریتی قرآن)

نام نشریهدوفصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسنده سید صمصام الدین قوامی – امیر لطفی

روش شناسی مطالعات اقتصادی اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآنی

نام نشریهدوفصلنامه تخصصی قرآن و علم

نام نویسنده مهدی رستم نژاد – سید مفید حسینی کوهساری