مقايسه تفسيری آيات خُمس در تفاسير فريقين

نام نشریهدو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده سيدمحمدجواد وزيری فرد - الهام جعفرزاد

نقش سياق در اختيار وجوه قراءات

نام نشریهدو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده محمدرضا ستوده‌نيا - زهرا قاسم‌نژاد ،

طنز در قرآن کريم

نام نشریهدو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده سهراب مروتی - قدرت ذوالفقاری فر

ادعای مسطح‌انگاری زمين در قرآن

نام نشریهدو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده روح‌الله نجفی - مهدی جلالی

بررسی ديدگاه علامه طباطبايی در تفسيرِ آيه هفتم آل‌عمران

نام نشریهدو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده مرتضی ايروانی - محمدعلی رضايی کرمانی - مهدی جلالی - علی اصغر ناصحيان