ارتباط آموزش قرآن کریم با شادکامی

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسنده مانک ییلاق بیگی – غلامرضا منشئی

از خودبیگانگی: مقایسه ای از دیدگاه هگلیان جوان و برخی مفسران قرآن

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسنده علیرضا علی احمدی – یاسر تیموری اصل – محمد محمودی میمند

علت رویش شجره ای از «یقطین» کنار بدین یونس نبی(ع)

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسنده حمیدرضا یونسی – مرتضی یوسف زادی

مواجهه با مرگ از دیدگاه قرآن و روانشناسی

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسنده حمیدرضا ایمانی فر – قاسم بستانی – فرح دودمان – روح الله رئیسی

تأمین بهداشت روانی اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزه های دینی

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسنده مصطفی احمدی فر – محمدعلی رضایی اصفهانی