بازنگری ریشه و ساخت فارسی سه واژه قرآنی

نام نشریهپژوهش های ادبی قرآنی

نام نویسنده رضا سمیع زاده – علیرضا نیکویی

تجلیات الهی در نگاه تفسیری ابن عربی از سوره توحید و بازتاب آن در ادب عرفانی فارسی

نام نشریهپژوهش های ادبی قرآنی

نام نویسنده فاطمه محمدی عسکرآبادی – مهدی ملک ثابت – یدالله جلالی پندری

معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی قرآنی

نام نویسنده سیدابوالفضل سجادی – مطهره فرجی

جلوه های فراهنجار در سوره مبارکه مریم (س)

نام نشریهپژوهش های ادبی قرآنی

نام نویسنده محمدنبی احمدی – عبدالصاحب نوروزی