ابومَيسَرَه

پدیدآورسید محمد فاطمی ابهری

نشریهدائرة المعارف قرآن

شماره نشریهجلد 2

تاریخ انتشار1388/01/30

منبع مقاله

share 1155 بازدید

ابومَيسَرَه: سلامان[22] از تيره عَوف بن‌سَبّاق از بنى‌عبدالدار[23] و از دشمنان اسلام

از شرح حال او اطلاعى در دست نيست. تنها جايى كه از او ياد‌شده، در قضيه كشتن خبيب يكى از بازماندگان سريه رجيع* است كه پس از به دار كشيده شدنش در تنعيم،[24] او را با سرنيزه خود بر سرِ دار، به شهادت رساند.[25]
ابوالفتوح رازى و بغوى با نقل مفصل اين ماجرا مى‌نويسند: خبيب به او گفت: از خدا بترس; ولى وى با سرسختى بيش‌تر، نيزه را در سينه‌اش فرو برد و آيه 206 بقره/2 در اشاره به اين واقعه نازل شد: «و‌اِذا قيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ اَخَذَتهُ العِزّةُ بالاِثم= و‌هنگامى‌كه به او گفته شود از خدا بترس، لجاجت و تعصب، اورا به‌گناه مى‌كشاند».[26]

منابع

روض‌الجنان و روح‌الجنان; سيراعلام النبلاء; السيرة‌النبويه، ابن‌هشام; معالم‌التنزيل فى التفسير والتأويل، بغوى; المغازى; نهاية‌الارب فى فنون الادب.
سيد محمد فاطمى‌ابهرى[22]. روض‌الجنان، ج3، ص‌147.
[23]. المغازى، ج‌1، ص‌361.
[24]. نهاية الارب، ج‌17، ص‌137.
[25]. السيرة النبويه، ج3، ص‌173; سيراعلام‌النبلاء، ج1، ص‌22;المغازى، ج1، ص‌361.
[26]. روض‌الجنان، ج‌3، ص‌147; تفسير بغوى، ج‌1، ص‌132.

مقالات مشابه

بررسي تحليل علامه طباطبايي از بازخواست هارون(ع) توسط موسي(ع)

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسنده حميد نادري قهفرخي - عبدالکريم بهجت‌پور

جبرئيل

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهاحمد جمالی

ثعلبة بن وديعه انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید احمد سادات

جباربن صخر انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمنصور داداش نژاد

ثابت بن قيس بن شماس

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی محمدی یدک

جلاس بن سويد انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسنده رسول قليچ و بخش تاريخ و اعلام

جعفر بن ابى طالب

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهحميد حاج امينى - ستار عودی

ثعلبة بن غنمه انصارى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد حسن درایتی

جالوت

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد نظری