ترجمه جزء سي ‏ام قرآن‏ مجيد به‏ زبان ژاپني

پدیدآورابراهیم ساوادا

تاریخ انتشار1388/01/27

منبع مقاله

share 372 بازدید
ترجمه جزءسي‏ام قرآن ‏مجيد به‏ زبان ژاپني

ابراهيم ساوادا
The 30th part of hte holy koran (in japanese language), translated by Ebrahim Sawada. n.p., 2001, 32pp.
اين ترجمه را آقاي ابراهيم (تاتسوايچي) ساوادا، از شيعيان ژاپني ساكن توكيو، در سال 1999 انجام داده كه در سال جاري ميلادي از سوي يك ناشر عرب در بيروت به چاپ رسيده است. مترجم در كار خود، علاوه بر رجوع به متن اصلي آيات، از برخي ترجمه‏هاي فارسي قرآن كريم بهره جسته و از تفسير نمونه و تفسير الميزان نيز استفاده كرده است. وي در پايان هر سوره، توضيحاتي درباره محتوا، شأن نزول و مكي يا مدني بودن آن آورده است. اين ترجمه تنها شامل جزء سي‏ام قرآن كريم است كه بدون متن عربي آيات و در 32 صفحه (قطع وزيري) به چاپ رسيده است.
كتاب‏شناسي جهاني نسخه‏هاي خطي ترجمه‏هاي قرآن مجيد
Mustafa Nejat SeferciogÏlu (comp.), World Bibliography of Translations of the Holy Qur'an in Manuscript Form, edited and introduction by Ekmeleddin IÙhsanogÏlu, vol. 1. Turkish, Persian and Urdu translation excluded. Istanbul: Research Center for Islamic History Art and Culture (IRCICA), 2000. liv+209pp. ISBN: 92-9063-102-3.

مقالات مشابه

گزارشی از ترجمه‏های ژاپنی قرآن کریم

نام نویسندهمحمد القائم صفا ساوادا

ابراهيم ساوادا مترجم قرآن به زبان ژاپني

نام نویسندهابراهیم ساوادا

ترجمان وحي

نام نویسندهرضا مراد زاده

گزارشي از ترجمه هاي ژاپني قرآن كريم

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهساوادا صفا - محمد القائم