معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

پدیدآورمجيد صالحي

نشریهمشكوة

شماره نشریه131

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات11

منبع مقاله

share 3050 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو

خبری یا انشایی بودن اسلوب «سبحان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهوصال میمندی, علی بیانلو, سکینه حجازی