خبری یا انشایی بودن اسلوب «سبحان»

پدیدآوروصال میمندیعلی بیانلوسکینه حجازی

نشریهعیون

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات15

منبع مقاله

share 2703 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو