اعتبارسنجی روایت موسوم به آیه رجم

پدیدآورمحمّدحسن شاطری احمدآبادیمحمدحسن رستمی

نشریهکتاب قیم

شماره نشریه12

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات16

منبع مقاله

share 1854 بازدید

مقالات مشابه

بازپژوهی مجازات رجم در قرآن

نام نشریهقرآن، فقه و حقوق اسلامی

نام نویسندهمحمد عشایری منفرد