ادله قرآنی مسئولیت مدنی

پدیدآورمحمود حکمت نیاحسین هوشمند فیروز آبادی

نشریهقرآن، فقه و حقوق اسلامی

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 1350 بازدید

مقالات مشابه

عناوین خاص موجب مسئولت مدنی در قرآن

نام نشریهمطالعات حقوقی دانشگاه شیراز

نام نویسنده سید حسین صفایی – حسین هوشمند فیروزآبادی