share 2240 بازدید

مقالات مشابه

سبک‌های بیان استدلال در قرآن

نام نشریهآیین حکمت

نام نویسندهمحمدرضا محمدعلیزاده

فوائد «تخصيص بالذكر» در قرآن

نام نشریهحسنا

نام نویسندهفريده محمدزاده

بررسی تفسیری تکرار قصّه حضرت موسی(ع) در قرآن

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهمحمدعلی مجد فقیهی, روح‌الله دهقانی

ارزیابی مدخل «سجع» از دائرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده فتحیه فتاحی زاده – حسین افسردیر – راضیه بن زاده

بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده سیده مریم فضائلی – سیدحسین سیدی

سوگندهای خداوند به زمان در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده زینب ترابی – علی فلاح – محمد لبافچی