تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه قرآن

پدیدآورمحمود شهبازیاحمد امیدعلی

نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

شماره نشریه19

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 1442 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیدهزهره صالحی