کنشهای اجتماعی مترفین از منظر قرآن

پدیدآوررسول رستم خانیامیر محسنی

نشریهسخن جامعه

شماره نشریه7

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات13

منبع مقاله

share 690 بازدید

مقالات مشابه

پیامدهای اتراف

نام نشریهمجله اندیشه حوزه

نام نویسندهرضا حق پناه

مترفان از نگاه قرآن

نام نشریهمجله اندیشه حوزه

نام نویسندهرضا حق پناه

مترفين

نام نویسندهکاظم احمد زاده

آثار رفاه زدگي

نام نویسندهخلیل منصوری