بررسی ترجمه قرآن کریم به زبان آلمانی

پدیدآورمحمد علی رضایی اصفهانیاستفان فریدریش شفر

نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)

شماره نشریه18

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 1168 بازدید

مقالات مشابه

نقد و بررسی ترجمه آلمانی قرآن رودی پارت

نام نشریهنقد زبان و ادبیات خارجی

نام نویسنده فرح نارنجی – محمدحسین حدادی

تفصیل ترجمه های قرآن کریم به زبان آلمانی

نام نشریهوحید

نام نویسندهمحمد حسین ساکت

سیر ترجمه قرآن در آلمان

نام نشریهوحید

نام نویسنده محمد حمید الله – مترجم: محمدحسین ساکت

سیر ترجمه قرآن در آلمان

نام نشریهمجله وحید

نام نویسنده محمد حمید اللّه - ترجمه:محمد حسین ساکت

بررسي ترجمه هاي مختلف قرآن به زبان آلماني

نام نشریهپژوهش زبان های خارجی

نام نویسنده پريسا درخشان مقدم – فرح نارنجي