نقد مبانی نژادپرستی از دیدگاه قرآن

پدیدآوراکرم حیدریطاهره جوکار

نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

شماره نشریه21

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 649 بازدید

مقالات مشابه

نژادپرستی یهودیان از دیدگاه قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده سیدمهدی لطفی – اکرم حیدری

راهبردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده رسول محمدجعفری – مهدی جلالی