راهبرد تربيتي آزمايش الهي در آيات قرآن

پدیدآورحميدرضا حاجي بابايي

نشریهمطالعات تفسيري

شماره نشریه23

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 2180 بازدید

مقالات مشابه

بلاها و حوادث ناگوار

نام نشریهمجله مبلغان

نام نویسندهجواد خرمی

آزمایشهای وجودی در قرآن

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسندهعلی رضا ذکاوتی قراگزلو

امتحان در قرآن

نام نشریهنرجس

نام نویسندهن . حقجو

امتحان

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمدصادق یوسفی مقدم و بخش فلسفه و كلام

آزمون هاي الهي؛ اهداف و روش ها

نام نشریهروزنامه کیهان

نام نویسندهیوسف کاظمی