پژوهشی در قرائت صحیح قرآن

پدیدآورعلي اكبر بابایي

نشریهپژوهشهاي قرآني

شماره نشریهشماره 75

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 783 بازدید

مقالات مشابه

خاورشناسان قرائت پژوه و آثار آنان

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهحسن رضا هفتادر

انتخاب قرائات از دیدگاه امین الاسلام طبرسی

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهکریم پارچه‌باف دولتی

گونه شناسی منابع علوم و فنون قرائات

نام نشریهمطالعات قرائت‌ قرآن

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, محمد امینی تهرانی

کتابشناسی مراتب قرائات قرآن کریم

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسندهمحمد علی رضایی کرمانی نسب پور, فاطمه محرمی دوری

قرائت جمعی از منظر روایات و فقیهان فریقین

نام نشریهپژوهشهاي قرآني

نام نویسندهسید علی سادات فخر

بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن

نام نشریهپژوهشهاي قرآني

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی مقدم