تفسیر مقارن / تطبیقی؛ فرازبانی لغزان و لرزان

پدیدآور سیدهدایت جلیلی – انسیه عسگری

نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1395/02/01

منبع مقاله

share 81 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تفسیر قرآن به زبان آلمانی اثر پروفسور عادل تئودور خوری

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدحسن زمانی – استفان فردریش شفر

نقش علم صرف در تفسير قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهاحمد طاهرینیا

تأثير اصل عدل الهي در تفسير قرآن كريم

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسنده محمود رجبي - محمد سلطاني

تأملی بر معانی تفسیر و تأویل

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهعلی نجار پوریان

مقایسه مهم ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده سیدمرتضی حسینی شاهرودی – علی زنگویی

نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده قاسم فائز – محمدرضا شاهرودی – سعید گلاب بخش

شیوه های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد

نام نشریهادبیات عرفانی

نام نویسنده سیدمحمد دشتی – سمیه سهرابی

موقف المعتزلة من تفسیر القرآن

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهمصطفی الصاوی الجوینی