نقد ترجمه آیه هفتم سوره حمد با بهره گیری از روایات تفسیری

پدیدآور حبیب الله حلیمی جلودار – سیدمهدی موسوی

نشریهپژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

شماره نشریه10

تاریخ انتشار1395/02/01

منبع مقاله

share 94 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیدهزهره صالحی