بررسی آراء تفسیری معنای «غیر بعید» در آیه 31 سوره ق

پدیدآور محمدرضا حاجی اسماعیلی – زهرا محققیان – ابوالفضل نصری

نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 57 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو

خبری یا انشایی بودن اسلوب «سبحان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهوصال میمندی, علی بیانلو, سکینه حجازی